Voorwaarden tot Ridderschap

- Kan tot Ridder geslagen worden iedereen die bijzonder bijgedragen heeft tot de groei en de bloei van het Vlaamse Amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- De aanvragende vereniging dient minstens VIJF jaar te bestaan

- De kandidaat Ridder moet in Vlaams-Brabant en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn

- De aanvraag dient uiterlijk tegen eind november, samen met de gemotiveerde formulieren op de Griffie (Dagwanden 39, 1860 Meise) toekomen

- Bij de aanvraag dient €80,00 (tachtig) te worden gestort als tussenkomst in administratieve en ceremoniekosten. Bij eventuele weigering ( die niet gemotiveerd dient te worden ) zal €40,00 (veertig) worden teruggestort.

- Elke niet met de waarheid overeenstemmende verklaring in de aanvraag heeft de nietigverklaring van deze tot gevolg.

- De aanvraagformulieren dienen door ten minste drie bestuursleden, onder wie de voorzitter (of zijn afgevaardigde), de secretaris (of zijn afgevaardigde) en een bestuurslid ondertekend en met advies naar de Griffie (Dagwanden 39, 1860 Meise) gezonden te worden.

- De aanvragende instantie wordt verzocht aan te duiden bij welke gelegenheid de intronisatie zal geschieden.

- De intronisatie kan NIET geschieden tijdens een toneelopvoering.

- Indien na de intronisatie zou blijken dat de verstrekte inlichtingen niet met de werkelijkheid overeenstemmen, kan dit de uitsluiting tot gevolg hebben.

- De Ridderslag gebeurt tijdens een ceremonie waarop minstens drie leden van de Hoge Raad aanwezig zijn.

- Alle Ridders worden op deze intronisatie uitgenodigd en zijn drager van het halssnoer

- Een Gulden Boek bevat de namen van de Ridders met hun pasfoto. De inschrijving dient te vermelden: naam, voornaam, adres, geboortedatum.

- Men treedt uit de Orde door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid of uitsluiting.

- Het jaarlijkse minimum lidgeld werd vastgelegd op €10,00 (tien)

Aanvraagformulier hier te downloaden
Make a Free Website with Yola.